Bank Ochrony Środowiska
www.bosbank.pl


TANIE RATY NA OCIEPLANIE

Posiadamy umowę z Bankiem Ochrony Środowiska, na mocy której nasi Klienci mogą ubiegać się o bardzo korzystne kredyty na przedsięwziecia z zakresu termomodernizacji. Przedsięwziecia te obejmują m.in. prace związane z ocieplaniem budynków i wymianą okien.

Przedmiot kredytowania:

przedsięwzięcia termomodernizacyjne, o których mowa w ustawie o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia.18.12.1998r, tj.:

 • ulepszenie, w wyniku których następuje zmniejszenie:
  • rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, dostarczaną do budynków mieszkalnych i budynków służących do wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych
   • o co najmniej 10% - w budynkach, w których modernizuje się jedynie system grzewczy
   • o co najmniej 15% - w budynkach, w których w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego
   • o co najmniej 25% - w pozostałych budynkach
  • o co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej tj.
   • kotłowni lub węźle cieplnym, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku
   • ciepłowni osiedlowej lub grupowym wymienniku ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającej ciepło do budynku lub lokalnej sieci ciepłowniczej, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone odpowiednimi przepisami lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, prowadzące do zmniejszenia kosztów ciepła dostarczanego do budynków o co najmniej 20% w stosunku rocznym;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii z konwencjonalnych na niekonwencjonalne (w tym odnawialne) realizowane zgodnie z projektem budowlanym wykonanym na podstawie audytu energetycznego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

 • właściciele lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, niezależnie od statusu prawnego, z wyłączeniem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
 • jednostki samorządu terytorialnego realizujące przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku stanowiącym ich własność i wykorzystywanym do wykonywania zadań publicznych

Warunki kredytowania:

 • waluta kredytu - PLN
 • max kwota kredytu - do 80% kosztów zadania
 • okres spłaty kredytu - do 10 lat
 • karencja - nie dłużej niż 1 miesiąc od daty zakończenia zadania
 • oprocentowanie - zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.
 • prowizja przygotowawcza - od 0,5 do 4,0% wnioskowanej kwoty kredytu
 • prowizja dla BGK - 0,6% premii termomodernizacyjnej

Premia w wysokości 25% kwoty kredytu